Preguntas frecuentes

Formulario de rexistro

Escolla unha opción

SÍ quero ser socio NON quero ser socio, só rexístrome para facer pagos (excursión, gradación etc..)

Datos d@ nai/pai/titor

Datos d@s fill@s

Máis/menos fill@s

Autorización para o uso da imaxe

A ANPA AGARIMO solicita o seu consentimento expreso para que poidan facerse uso das imaxes nas que poida aparecer o seu fillo/a durante as actuacións que terán lugar ao longo do curso. Así mesmo, A ANPA poderá facer uso das imaxes tomadas, no exercicio das súas funcións sociais e educativas, mediante a publicación nos seguintes medios:

SÍ dou a miña autorización NON dou a miña autorización

Autorización para o uso dos datos

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámolo/a de que o responsable de tratamento dos seus datos persoais é a ANPA AGARIMO do CEIP MARÍA BARBEITO E CERVIÑO sito na Rúa Alcalde Salorio Suárez nº28 CP 15010 de A Coruña. Os datos serán usados para facilitar información por mail, telegram ou outros medios xestionados pola ANPA AGARIMO e así mesmo, infórmaselle de que os seus datos poderán ser cedidos a terceiros coa finalidade de xestionar servizos como o comedor, madrugadores, actividades extraescolares....

Prazo de conservación: Os datos facilitados conservaránse mentras non se facilite a supresión destes e durante o tempo necesario para darlle cumprimento ás obrigas da ANPA. As imaxes tomadas serán incorporadas a un ficheiro cuxa custodia corresponde á ANPA AGARIMO, que poderá tratar as mesmas e facer uso delas nos termos fixados neste documento.

Dereitos: ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade destes, mediante escrito dirixido á Presidenta/e da ANPA e presentado nas oficinas da mesma.

SÍ dou a miña autorización NON dou a miña autorización